Đào tạo, liên kết đào tạo với các trường về các lĩnh vực chuyên ngành địa chất thủy văn, địa kỹ thuật, địa chất môi trường.

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành địa chất thủy văn, địa kỹ thuật, địa chất môi trường. ĐÀO TAO NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, ĐỊA KỸ THUẬT, ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG