1. Lập đề án khoan thăm dò, phê duyệt đề án.

2. Thi công khoan thăm dò

3. Lấy mẫu thí nghiệm trong phòng và tiến hành các  thí nghiệm ngoài trời.

4. Lập báo cáo khảo sát địa kỹ thuật, dự báo các vấn đề địa chất công trình.

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Khảo sát địa kỹ thuật KHẢO SÁT LẬP BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT