ĐO ĐỊA CHẤN

PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT

1.Phương pháp địa chấn, dựa trên sự lan truyền của sóng đàn hồi trong đất đá, nhằm xác định các tham số về cấu trúc môi trường, các tham số liên quan trực tiếp tới tính chất cơ lý và kết cấu của đất đá trong thế nằm tự nhiên.

Đo địa chấn phục vụ điều tra khảo sát địa chất công trình được thực hiện trên vùng khảo sát ĐCCT được giao và tiến hành trên các đoạn tuyến có điều kiện ĐCCT điển hình. Cung cấp các tài liệu về cấu trúc ĐC,ĐCCT, ĐCTV và các tính chất cơ lý đất đá, làm chuẩn mực cho các phương pháp ĐVL khác. Công tác được sử dụng vào việc phục vụ đo vẽ bản đồ ĐCCT tỉ lệ từ 1:10000 đến nhỏ hơn và khảo sát nền móng các công trình xây dựng theo yêu cầu.

Công tác được tiến hành trong tổ hợp các phương pháp khảo sát ĐCCT, ĐCTV và các phương pháp ĐVL khác, nó được tiến hành đồng thời hoặc chậm hơn sau khi đã có các tài liệu ĐC-ĐVL sơ bộ.

 

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Khảo sát địa kỹ thuật