Các công trình thăm dò, khai thác nước khoáng thường phải trải qua các bước công việc sau:

a/ Lập đề án thăm dò: tham khảo tài liệu cũ, khảo sát khái quát vùng thăm dò để lập Đề án thăm dò, trong đó chỉ ra được phương pháp và khối lượng các dạng công việc sẽ tiến hành cũng như chi phí cho toàn bộ công việc.

b/ Bảo vệ Đề án trước Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đặt tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản). Nếu đề án được thông qua, chủ đầu tư sẽ được nhận Giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ cấp. Toàn bộ tài nguyên nước khoáng đặt dưới sự quản lý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

c/ Thi công các dạng công tác: địa vật lý; trắc địa; khoan thăm dò; bơm thí nghiệm; phân tích mẫu nước; quan trắc động thái; khoan thăm dò-khai thác; … Công tác thi công phải tuân thủ đúng theo Giấy phép được cấp. Trường hợp muốn thay đổi thì phải có công văn trình Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xin điều chỉnh.

d/ Sau khi thi công xong toàn bộ khối lượng công tác theo đề án, tiến hành lập báo cáo đánh giá trữ lượng. Liên hiệp sẽ phối hợp với Chủ đầu tư bảo vệ báo cáo trữ lượng trước Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

e/ Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác mỏ nước khoáng trên cơ sở Báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng đã được phê duyệt.

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Thăm dò, khai thác nước khoáng THĂM , ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG. KHOAN KHAI THÁC NƯỚC