1. Lập đề án thăm dò

2.  Bảo vệ Đề án trước Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3.  Thi công các dạng công tác: địa vật lý; Trắc địa; Khoan thăm dò; Bơm thí nghiệm; Phân tích mẫu các loại; Quan trắc động thái;

4.  Lập báo cáo đánh giá trữ lượng; Bảo vệ báo cáo trữ lượng trước Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

5.  Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản.

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản rắn THĂM CÁC MỎ KHOÁNG SẢN RẮN, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN