Tin tức

Bộ TN&MT: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2018.
Theo Quyết định, danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2018  bao gồm một số Luật, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, và lĩnh vực chung (Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT).
 
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có một số điều, khoản hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2019, cụ thể như sau: Cụm từ “quy hoạch tài nguyên nước” tại Khoản 3 Điều 3; khoản 2,5 Điều 4; Khoản 1 Điều 54; Cụm từ “quy hoạch tài nguyên nước” Khoản 10 Điều 9; Điều 11; Điểm a khoản 1 Điều 14; Điều 15 đến Điều 24; Khoản 2 Điều 47; Khoản 2 Điều 48; Khoản 3 Điều 50; Khoản 3 Điều 52; Khoản 1 Điều 53; Điểm a Khoản 2 Điều 53; Cụm từ “quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” tại khoản 2 Điều 54; Điểm b khoản 1 Điều 55; Điểm a,b khoản 2 Điều 70; Điểm b khoản 1 Điều 71; Khoản 1 Điều 73.
 
Bên cạnh đó, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước hết hiệu lực một phần từ ngày 10/2/2019 đối với một số nội dung như sau: Khoản 6 Điều 2 tại Mẫu 14 về giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; khoản 6 Điều 2 tại Mẫu số 15 về giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh, cấp lại), khoản 3 Điều 2 tại Mẫu số 20 về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và khoản 3 Điều 2 tại Mẫu số 21 về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh, cấp lại) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2018 bao gồm: 
 
Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 Ban hành quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất hết hiệu lực ngày 10/2/2019. (Bị chấm dứt hiệu lực bởi Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất).
 
Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 ban hành quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng hết hiệu lực ngày 12/2/2018. (Bị thay thế bởi Thông tư 72/2017/TT-BTNMT về quy định việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng).
 
Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước hết hiệu lực ngày 01/3/2018. (Bị thay thế bởi Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ).
 
Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 12/5/2008 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước hết hiệu lực ngày 6/2/2018. (Bị thay thế bởi Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường).
Chi tiết Quyết định số 244/QĐ-BTNMT xin mời xem tại đây
Nguồn: Theo http://dwrm.gov.vn

Search

Hỗ trợ trực tuyến

KS. Lê Tứ Hải

Mobile: 0913.226.605

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 31 phố Yên Bái II, Phường phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

E. mail:

Phone : +84.24.3821.5566

Lịch sự kiện

Không có sự kiện tìm thấy

Search