Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2018 có xu thế ít biến động so với tháng 12/2017 với, 4/11 công trình có mực nước hạ, 3/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và dâng cao nhất là 0,16m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 6/11 công trình dự báo có mực nước hạ và 5/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể

Cảnh báo:  không có cảnh báo.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2018 có xu thế hạ so với tháng 12/2017, với 10/13 công trình có mực nước hạ và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,31m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH) và 1,55m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Dự báo:  Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 12/13 công trình có mực nước hạ và một công trình có mực nước hạ không đáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II. Tỉnh Hà Tĩnh

1.Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2018 có xu thế hạ so với tháng 12/2017 với 5/6 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước và so với 5 năm trước đều có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,22m tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (QT4-HT) và 0,48 m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ và hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 1 với 3/6 công trình có mực nước hạ và 2/6 công trình có mực nước hạ không đáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2018 có xu thế hạ so với tháng 12/2017 với 8/9 công trình và duy nhất có một công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK). Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước cũng có xu hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước là 1,24m và so với 5 năm trước là 0,64m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4aHK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với thực đo tháng 1 với 8/9 công trình có mực nước hạ và duy nhất một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Cục quản lý Tài nguyên nước

Attachments:
Access this URL (http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/ban-tin-t1-btb.pdf)ban-tin-t1-btb.pdf[ ]4935 kB
Bạn đang ở trang: Home Tin tức-Hoạt động