Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 24 trạm quan trắc, bao gồm: 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và 23 trạm quan trắc khí tượng, thủy văn. Trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được đặt tại bờ phải trên sông Ea Krông Nô. Chế độ nước sông Ea Krông Nô được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dòng chảy ổn định, mực nước trong sông đôi khi biến đổi đột ngột là do chế độ xả nước của đập thủy điện Krông Nô 2 & Krông Nô 3 trên thượng nguồn cách trạm khoảng 45km và thủy điện Buôn Tua Srah ở phía hạ lưu cách trạm khoảng 20km. Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại trạm Đức Xuyên trong tháng 7 năm 2017 như sau:

Mực nước (H cm)
Mực nước trung bình ngày tháng 7 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48711 cm, tăng 22 cm so với tháng trước, tăng 1 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
Trong tháng 7, tổng lượng nước trên sông Ea Krong Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 0,22*109 m3.
Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 7 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu  TSS, Tổng coliform và NO2– (ngày 17/07) vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: trong tháng 7 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lí trong tương lai (do hàm lượng chỉ tiêu TSS, Tổng coliform, NO2– tăng cao).
Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trên lưu vực Srê Pốk trong các tháng 8, 9, 10 năm 2017 lần lượt là 2.873,3; 4.682,93.054,3 triệu m3.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục quản lý Tài nguyên nước
Bạn đang ở trang: Home Tin tức-Hoạt động KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SRÊ PỐK THÁNG 7 NĂM 2017